Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem na podstawie §24 ust.1, §25 ust.1, §27 ust.2 i §33 ust.1 pkt.3 Statutu Cechu oraz stosownie do Uchwały Zarządu Cechu Nr 10/2021 i Nr 12/2021 z dnia 25.03.2021r zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Cechu, które odbędzie się w dniu 20 maja 2021r. (czwartek) o godzinie 1000  -  I termin w budynku Cechu przy ulGimnazjalnej 1 w Zakopanem. W przypadku braku wymaganej statutowej liczby członków, zwołuje się zebranie w II terminie - 20 maja 2021r. czwartek) o godzinie 1030– w tym terminie zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych.

Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust 2, pkt 3 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem:” Nie ma  czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Cechu  członek,  który zalega z wpłaceniem składki cechowej powyżej 6 miesięcy. W przypadku tych osób nie ma obowiązku indywidualnego zawiadamiania o terminie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania”.

Informację o wysokości zaległych składek można uzyskać w Biurze Cechu pok. nr 212 lub pod numerem telefonu 18 20 68 334.

Jednocześnie informujemy, że w Biurze Cechu w godzinach od 9oo do 13oo w okresie od 05.05.2021r do 19.05.2021r  wyłożone są do wglądu:

 • protokół z Walnego Zgromadzenie Członków z 2020 r
 • sprawozdanie finansowe za 2020 r i plan finansowy na 2021r
 • sprawozdanie Zarządu
 • projekty Uchwał

 

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                    Franciszek Kaletka

                                                                                                          Prezes Zarządu - Starszy Cechu

 Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu – Starszego Cechu
 2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminów pracy komisji
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Cechu
 8. Sprawozdanie z działalności za 2020 rok :
 • Zarządu Cechu
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sądu Cechowego
 1. Sprawozdanie finansowe Cechu (bilans) za 2020 rok
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie prawomocności Walnego Zgromadzenia
 4. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 • Przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020 rok
 1. Przedstawienie planu finansowego na 2021 rok
 2. Podjęcie Uchwał w sprawach :
 • przyjęcia planu finansowego na 2021 rok
 • pokrycia z funduszu zapasowego straty za 2020 rok
 1. Wybory do władz samorządowych Cechu : Prezesa Zarządu -Starszego Cechu, Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego, Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Izby. Termin Zjazdu: 7 czerwca 2021r
 2. Dyskusja i wolne wnioski
 3. Przedstawienie wyników wyborów
 4. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - podjęcie uchwał w sprawach omówionych według porządku obrad i przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Zakończenie zebrania.

Przez cały maj 2021r zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się na dotychczasowych zasadach. 

Praktyki zawodowe mogą być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. 

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r., będą mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw). 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Luzowanie obostrzeń w Polsce - 1 maja

- Od 1 maja umożliwiona będzie część aktywności sportowych na świeżym powietrzu, ale także w części obiektów zamkniętych .Kryte obiekty sportowe i baseny dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży będą mogły mieć obłożenie na poziomie 50 proc. Obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą w limicie do 50 osób.

Luzowanie obostrzeń w Polsce - 4 maja

Galerie handlowe

- Od 4 maja w reżimie sanitarnym do pełnej działalności wrócą galerie handlowe, sklepy budowlane, sklepy meblowe i handel detaliczne . Będą one otwarte w reżimie sanitarnym - 1 osoba na 15 m kw.

Kultura i sztuka

Galerie sztuki i muzea zostaną otwarte w reżimie sanitarnym - 1 osoba na 15 m kw.

Kościoły

Miejsca kultu religijnego również będą objęte obostrzeniami w postaci możliwości uczestnictwa w nabożeństwa 1 osoby na 15 m kw.

Edukacja

Do szkół po przerwie majowej wrócą też dzieci z klas 1-3

Luzowanie obostrzeń w Polsce - 8 maja

Otwarte zostaną hotele z maksymalnym obłożeniem na poziomie do 50 proc. W obiektach nie będą mogły być otwarte strefy restauracyjne oraz wellness&spa.

Luzowanie obostrzeń w Polsce - 15 maja

Maseczki

Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Na razie bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.

 Gastronomia - częściowe otwarcie barów i restauracji .Usługi gastronomiczne będzie można świadczyć również wewnątrz lokali gastronomicznych w reżimie sanitarnym - zapowiedział. Oznacza to, że wciąż wymagane będzie by m.in. zachowany został bezpieczny dystans między stolikami, oraz limit osób na stolik.

Kina i teatry

Otwarte zostaną kina i teatry - na świeżym powietrzu. Maksymalne obłożenie będzie mogło wynosić do 50 proc. wszystkich dostępnych miejsc. Te instytucje również będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

 Imprezy okolicznościowe

Od 15 maja imprezy okolicznościowe, takie jak wesela i komunie, będzie można organizować na zewnątrz z limitem do 25 osób . Będzie można bawić się jedynie na świeżym powietrzu.

 Sport - publiczność

Dla wielu fanów sportu ważną wiadomością będzie również fakt, że w obiektach sportowych na świeżym powietrzu znaleźć będzie mogła znaleźć się publiczność. Trybuny będą mogły być zapełnione maksymalnie w 25 proc.

Luzowanie obostrzeń w Polsce - 29 maja

Imprezy okolicznościowe wewnątrz

Premier podał, że możliwe będzie zorganizowanie imprez okolicznościowych takich jak wesela i komunieOgraniczenia, jakie czekają podczas takich wydarzeń to limit do 50 osób. Te wydarzenia będą musiały odbywać się również w reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)

Otwarte kina i teatry

Od 29 maja do działalności będę mogły wrócić także kina i teatry wewnątrz budynków. Korzystać z nich będzie można w 50 proc. obłożeniu. Ich działalność również będzie musiała odbywać się w reżimie sanitarnym

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu informuje, że Związek Rzemiosła Polskiego w dniu 22.04.2021 r. przesłał opinię Ministerstwa Rozwoju,Pracy i Technologii w sprawie waloryzacji w 2021 r. stawek opłat za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

Biorąc pod uwagę uzasadnioną potrzebę stosowania jednolitych opłat za egzaminy w całym kraju tut. Izba przyjmuje powyższą opinię MRPiT do stosowania i zgodnie z art. 3 ust. 3g pkt ustawy o rzemiośle informuje o wysokości opłat za egzaminy obowiązujące w 2021 roku:     

   
     Egzamin czeladniczy                    -  723,80 zł
     
     Egzamin mistrzowski                    - 1447,60 zł
     
     Egzamin sprawdzający                 -  258,50 zł

  Za egzamin poprawkowy  opłata wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej.

W dniu 22 kwietnia 2021r w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczennic i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i sporcie w II półroczu 2019/2020 roku szkolnego i I półroczu 2020/2021 roku  szkolnego. Prezes Cechu Franciszek Kaletka oraz Dyrektor Szkoły Branżowej Cechu Artur Skiepko pogratulowali wszystkim uhonorowanym uczniom .

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia 2021r będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

5649177
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
3095
3826
17041
5561758
91861
159521
5649177