W imieniu Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej – ekonomicznej grupy eksperckiej powołanej przy Radzie Przedsiębiorczości – bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w poniższym linku. Ankieta dostępna jest do 16 kwietnia 2020 r i do tej daty prosimy o jej wypełnienie.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że działa już ogólnopolska infolinia dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Pod numerem telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 można uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat rozwiązań zawartych w przygotowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej.

Zatelefonować pod wskazane wyżej numery może każdy, kto ma pytanie dotyczące, na przykład:

  • skorzystania z dofinansowania do pensji swoich pracowników,
  • zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy w tym trudnym czasie,
  • uzyskania świadczenia postojowego, jeśli się jest na umowie cywilnoprawnej.

Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Warto także wspomnieć, iż działa już także strona internetowa dotycząca Tarczy Antykryzysowej – https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/. To kompendium wiedzy i prosty przewodnik po narzędziach tarczy. W jednym miejscu można znaleźć rozwiązania oferowane przez kilkanaście instytucji oraz wnioski on-line.

 Żródło : Związek Rzemiosła Polskiego

 Życzę,aby Święta Wielkanocne stały się źródłem wzmacniania ducha,niech Zmartwychwstanie,niosące odrodzenie,napełni Was pokojem   i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności dnia codziennego i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

 W imieniu Zarządu i Pracowników Biura Cechu

 Prezes Zarządu – Starszy Cechu  Franciszek Kaletka

1. Do 31.05.2020 r. – złożenie wniosku o zwolnienie (od 03-05.2020 r.) ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

2. Do 20.07.2020 r. – przedłużenie terminu zapłaty podatku od wynagrodzeń pracowników.

3. Do 30.06.2020 r. – przesunięcie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

4. Do 01.07.2020 r. – odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK-VAT dla wszystkich podatników.

5. Zwrot zaliczek pobranych na poczet organizacji wystaw, kongresów… w przypadku rozwiązania umowy z klientem – w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy.

6. 30.06.2020 r. sporządzenie, zatwierdzenie, przekazanie do KRS sprawozdania finansowego.
Wprowadzone w rozporządzeniu w MF rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy.

Ewidencja księgowa
Rozporządzenie wprowadza przedłużenie terminów, o których mowa w ustawie o rachunkowości lub rozporządzeniu ministra finansów:
• o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,
• o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni, w zakresie terminu zakończenia inwentaryzacji,
• o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF oraz jednostek sfery budżetowej o 2 miesiące – w zakresie terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych,
• o 60 dni terminu w odniesieniu do ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dla jednostek sfery budżetowej.

Sprawozdawczość finansowa

O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, zostaną wydłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych. To rozwiązanie uwzględnia też potrzeby odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań.

Dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużono o 2 miesiące terminy sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych. Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi 3 miesiące.

Rozporządzenie wprowadza:

• Przedłużenie do 3 czerwca 2020 r. terminu dotyczącego przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.

7. Jeśli terminy posiedzeń organów zatwierdzających sprawozdania finansowe przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finansowych, posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się z uwzględnieniem nowych terminów ich sporządzenia (czyli mogą odbyć się po 30.06.2020 r.)

8. 31.05.2020 r. – przesunięcie złożenia do KAS zeznania w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-8

9. Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakładają przesunięcie o pół roku terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych. Nowymi terminami na zawarcie tych umów będą odpowiednio 27 października 2020 r. oraz 10 listopada 2020 r. Terminy te zostaną jednocześnie uspójnione z terminami przewidzianymi w ustawie o PPK dla pracodawców zobowiązanych do wdrażania programu PPK w kolejnej fazie, tj. podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych.

10. Do 30.09.2020 r. – uchwałą rady gminy można zwolnić z podatku od nieruchomości grunty, budynki zw. z działalnością gospodarczą, nie dłużej niż do 30.09.2020 r.

11. Informowanie ZUS o zawartych umowach o dzieło z osobami nie będącymi pracownikami (7 dni od zawarcia umowy).

12. Od 01.07.2020 r. zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT.

13. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

14. Do 31.05.2020 r. przesunięcie terminu przekazania do KAS - zeznań PIT.

Dano więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego.

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego.

Żródło : Związek Rzemiosła Polskiego

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r. Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

 Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

 Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

 W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS ?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

  • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
  • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
  • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
  • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Zródło : ZUS

 

Szanowni Państwo

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju zwracamy się do Państwa  z prośbą o pomoc w zawiadomieniu wszystkich zainteresowanych firm, które mogłyby rozpocząć produkcję artykułów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19. Zamówienie rządowe będzie realizowane odpłatnie a firmy wyłonione w drodze przetargu.

Pod zamieszczonym poniżej linkiem przekazuję specyfikację Ministerstwa Zdrowia, zawierającą pełną listę (wraz z parametrami i normami) wspomnianych produktów.

Link: Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

Oferty można składać na stronie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
oraz na stronie MZ: https://platformazakupowa.pl/pn/mz

Z poważaniem,

Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 
 

Reklama

ZAPRASZAMY

DO NASZYCH POKOI

POKOJE.ZAKOPANE.PL

Statystyki strony

4262368
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
W tym miesiącu
Poprzedni miesiąc
Od początku
2085
5745
52485
4158416
191421
247776
4262368